HUI

Det senaste årets snabba kostnadsutveckling förväntas nå en topp under de kommande månaderna. Styrräntan förväntas nå taket under hösten och bolåneräntorna nå toppen några månader därefter. Inflationstakten förväntas vara betydligt lägre nästa år. Den skenande kostnadsökningen kommer att avta, men den högre nivån kommer att befinna sig på en platå under minst halva 2024. I årets tredje konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i fasta priser till -7,0 procent för 2023 och -1,5 procent för 2024. Jämfört med prognosen från föregående kvartal är det en svag upprevidering avseende 2023 och en nedrevidering avseende 2024.

  • Prognoserna för detaljhandeln har skruvats ned något för 2024. Kostnadernas toppnivå slår mot konsumtionen senare och blir mer ihållande än i tidigare scenario. Hushållens förväntade köputrymme påverkas därmed negativt. I dagligvaruhandeln förväntas prisutvecklingstakten fortsätta avta framöver och landa på 12 procent för 2023. Någon bred prisminskning på livsmedel ligger inte i korten under kommande år, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research.

Se en sammanfattning av detaljhandelns konjunkturrapport här

 

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 5,3 procent under andra kvartalet 2023. I löpande priser väntas den totala detaljhandeln växa med 1 procent under helåret. Dagligvaruhandeln förväntas växa med 8 procent och sällanköpsvaruhandeln minska med 4 procent.

  • De kapitalintensiva branscherna som utvecklades starkt under pandemin är och kommer fortsatt att vara under press ett tag till. Konsumenterna visar minskad köpaptit i de branscher där produkterna är dyrare och köpen i större utsträckning finansieras med lån. Tuffast blir kommande år för bolag som har haft en svag ekonomi under de senaste ekonomiskt goda åren. Butiker med brett sortiment fortsätter att gå starkt, vilket styrker trenden med ökat lågprisfokus bland konsumenterna, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras upp till -1,1 procent för 2023. Hushållens konsumtion drar fortsatt ned förväntningarna på ekonomin och prognosen ligger kvar på -3,5 procent för 2023. Riksbankens agerande med räntan blir avgörande för hur nedpressade hushållen blir och i förlängningen effekterna på konsumtionen och landets ekonomi.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi (fasta priser) och i detaljhandeln (löpande priser), föregående prognos inom parentes

Utfall 2022 Prognos 2023* Prognos 2024*
BNP, fasta priser 2,8 -1,1 (-1,7) 0,9 (1,4)
Hushållens konsumtion, fasta priser 1,9 -3,5 (-3,5) 1,0 (1,6)
Total detaljhandel, löpande priser 4,4 1,0 (0,5) 0,5 (1,0)
Dagligvaruhandel, exklusive Systembolaget, löpande priser 9,0 8,0 (7,0) 2,0 (2,0)
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser 1,5 -4,0 (-4,0) -1,0 (0,0)

 

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Joakim Wirén
Analytiker
070-147 66 56
joakim.wiren@hui.se

Emma Hernell
VD
emma.hernell@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages även via HUI:s hemsida: https://hui.se/rapporter/detaljhandelns-konjunkturrapport/

Pressbilder finns på https://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

 

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Detaljhandelns konjunkturrapport är ankaret för beslut inom konsumtionslandskapet. Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.