HUI

Ökande försäljning för andra branscher

Den pågående strukturomvandlingen i handeln återspeglas i stadskärnorna med en minskad försäljning i sällanköpsvaruhandeln, men en ökande försäljning för hotellbranschen, dagligvaruhandeln och service av olika slag. Detaljhandelsomsättningen i stadskärnorna är dock fortfarande viktig och står för en betydande del, under år 2018 stod stadskärnorna för hela 15 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i riket, vilket är en större andel än e-handeln som utgjorde 10 procent av den totala detaljhandeln.

Den totala försäljningen i Sveriges stadskärnor ökade under 2018 med 0,4 procent, medan detaljhandeln minskade med 0,6 procent. Utvecklingen var något svagare än rikets totala detaljhandel som växte med 2,6 procent under samma period. Den stad som visade starkast tillväxt var Sandviken, med 11,4 procents ökning, följt av Kinna, 5,6 procent och Varberg, 5,4 procent. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Service blir allt viktigare i stadskärnan och branschen kommersiell service, där bland annat gym, kemtvättar och skönhetssalonger ingår, bidrog starkt till stadskärnornas utveckling och växte under år 2018 med 2,2 procent. Antalet skönhetssalonger och deras omsättning har också ökat markant under de senaste 10 åren, omsättningen för skönhetssalonger i Sverige ökat med nästan 10 procent per år. Detta kan jämföras med en genomsnittlig detaljhandelstillväxt om 2,8 procent per år under samma period. Utvecklingen styrker den trend att konsumenter i allt större utsträckning spenderar sina pengar och sin tid på tjänster i stället för varor.

Efterfrågan på ökad service visar sig också tydligt i andra branscher som växer i stadskärnan såsom dagligvaruhandeln. Efterfrågan på bekvämlighet och enkelhet har inneburit ett ökat fokus på färdigrätter och delikatessdiskar i matbutikerna, särskilt i stadskärnan där en del handlar sin lunch och ibland även middagen till kvällen.

Att vara lyhörd inför konsumenternas efterfrågan på närhet till handeln samt mötesplatser och upplevelser resulterar i en viss återgång till en stadskärna som är koncentrerad till mindre butiker nära konsumenten med stort fokus på service. Detta skulle stå i kontrast till den växande trend som rådde under mitten av 00-talet med framkomsten av stora butiker i externa handelsområden och som gjorde stadskärnan till en mindre relevant plats att handla på.

Ett exempel på en stad som har jobbat aktivt med utvecklingen av sin stadskärna är Varberg, som även blev årets stadskärna år 2016. Centrumaktörerna har tagit fram en tydlig handelspolicy som inkluderar ett brett utbud av olika branscher och en stadsplanering som bäddar för en levande stadskärna för såväl lokala besökare som turister. Varberg är också en av de stadskärnor som har ökat sin tillväxt mest under 2018, med drygt fem procent totalt sett.

Några slutsatser från Cityindex 2019

Detaljhandeln backar generellt sett i svenska stadskärnor medan framför allt hotell, men även dagligvaruhandeln, restaurang och kommersiell service växer.

Hotell går bra mycket tack vare nyetableringar och uppdaterade koncept, medan framför allt kommersiell service under en lång period har haft tillväxt som mattades av något under år 2018.

Stadskärnor med stark tillväxt kännetecknas av en samverkan mellan stadskärnans aktörer för att hitta en bra blandning av verksamheter och utvecklas till en plats som konsumenter efterfrågar med goda kommunikationer, närhet till service och platser där man vill vara.

Mer information
Under 2019 inledde Fastighetsägarna och HUI Research ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex är en objektiv rikstäckande kartläggning av Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Kontakt
Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle Fastighetsägarna Stockholm
070-520 81 10, helena.olsson@fastighetsagarna.se

Christina Friberg, expert stadsutveckling Fastighetsägarna MittNord
070-349 91 25, christina.friberg@fastighetsagarna.se

Anna Liljenby, expert stadsutveckling Fastighetsägarna GFR
070-955 60 34, anna.liljenby@fastighetsagarna.se