HUI

HUI Research har, på uppdrag av Philip Morris AB, genomfört en studie om skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter, som cigaretter, snus, e-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter. Studien innefattar en genomgång av rapporter från svenska, utländska och internationella myndigheter och organisationer som berör skadligheten hos olika nikotin- och tobaksprodukter. Resultatet visar att olika nikotin- och tobaksprodukter är olika skadliga för hälsan, och att cigaretter eller andra rätt att röka tobak är det överlägset skadligaste. Det råder dock kunskapsbrist hos användarna rörande bland annat vad som gör cigaretten skadlig, trots att de gärna vill ha denna typ av information från bland annat tobaksbolag, myndigheter och sjukvård. Sveriges målsättning för tobakspolitiken hindrar dock dessa aktörer för att ge denna typ av information till användarna, trots att det skulle kunna bidra till att minska de tobaksrelaterade skadorna.

Kunskapen brister om olika produkters skadegrad

Genomgången av rapporter från myndigheter och internationella organisationer visar tydligt att det finns stora skillnader vad gäller hälsorisker mellan olika typer av nikotin- och tobaksprodukter. De vanligaste nikotin- och tobaksprodukternas skadlighet kan rangordnas enligt följande lista.

  1. Bränd tobak/rökning (cigaretter, cigarrer, piptobak, cigariller)
  2. Rökfri tobak för oralt eller nasalt bruk (tuggtobak, luktsnus/nässnus)
  3. E-cigaretter och uppvärmda tobaksprodukter (produkter utan förbränning)
  4. Svenskt snus (med lågt innehåll av nitrosaminer)
  5. Nikotinläkemedel (plåster, spray, tuggummi etc)

Enkätresultatet visar att det finns betydande kunskapsbrister gällande skadegraden av olika typer av nikotin- och tobaksprodukter och beståndsdelar i dessa. Ett exempel på en sådan kunskapsbrist är att en betydande andel av användarna tror att nikotin är en direkt orsak till rökrelaterade sjukdomar, samt att användarna underskattar de risker som tobaksförbränning, och därmed rökning, medför.

Risken med dessa kunskapsbrister är att de personer som har svårt att helt sluta med nikotin- och tobaksprodukter men skulle vilja minska risken för sin hälsa fattar fel beslut, vilket går emot både användarnas önskemål och det bästa för deras hälsa.

Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är ett hinder för minskade skador

Det övergripande målet för svensk tobakspolitik är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Detta mål hindrar myndigheter och sjukvård från att ge användarna den kunskap de behöver för att kunna fatta informerade beslut om sin användning. Trots att Sverige länge har bedrivit ett förebyggande arbete mot tobaksanvändning, exempelvis i form av punktskatter och förbud, är det dock fortfarande cirka 12 procent av befolkningen som röker, vilket orsakar stora skador varje år.

Andra länder, exempelvis Storbritannien och Nya Zeeland, har valt att genomgående tillämpa en så kallad skademinimeringsprincip. Detta är en pragmatisk metod som syftar till att minimera skadeverkningarna från nikotinbruk genom en övergång till ett mindre skadligt bruk utan att för den skull bryta beteendet helt. Ett exempel på detta är att förespråka att de som har mycket svårt att sluta röka istället försöker övergå till nikotin- och tobaksprodukter utan förbränning, exempelvis snus, uppvärmda tobaksprodukter eller e-cigaretter, som orsakar mindre skada på hälsan än den traditionella cigaretter. En övergång till denna typ av produkter är ofta lättare för användaren både på grund av nikotinupptaget sker på samma sätt som vid traditionell rökning och på grund av psykologiska faktorer såsom vanan att röka, smaken och det sociala sammanhanget.

Att tillämpa en skademinimeringsprincip i Sverige skulle underlätta möjligheten att tillgodose användarnas önskemål om större tillgång till kunskap, hjälpa till att åtgärda kunskapsbristerna gällande olika nikotin- och tobaksprodukters skadlighet samt hjälpa till att minska andelen svenskar som röker och skadorna som följer av det.

Få mer information och läs rapporten här

För frågor om rapporten kontakta:

Jonas Arnberg
jonas.arnberg@hui.se

Saga Bowallius
saga.bowallius@hui.se
076-170 85 99