HUI

Kostnadsutvecklingen har toppat och 2024 blir året då den svenska ekonomin sakta vänder uppåt. Efter en period av svagt konjunkturläge går det nu att skönja ljuset i tunneln och en svag tillväxt för ekonomin och detaljhandeln är därmed att vänta. I årets första upplaga av Detaljhandelns konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i löpande priser (värde) till 1,5 procent för 2024 och 3,5 procent för 2025. I fasta priser (volym) sätts prognosen till 0,5 procent för 2024 respektive 2,0 procent för 2025.

  • En ljusare ekonomisk framtidstro, räntesänkningar och nya investeringar i näringslivet resulterar i svagt uppreviderade prognoser både för Sveriges ekonomi och för detaljhandeln. Hushållens skenande levnadsomkostnader har mattats av och konsumtionsutrymmet ökar. 2024 blir året då det återigen blåser in positiva vindar i den svenska ekonomin, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 3,5 procent under 2023 och har trots det utsatta ekonomiska läget visat sig vara motståndskraftig. Försäljningsutvecklingen i den totala detaljhandeln förväntas växa med 1,5 procent under helåret, där dagligvaruhandeln driver tillväxten. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln har stabiliserats och förväntas uppgå till 1,5 procent per år under de kommande två åren. För sällanköpsvaruhandeln, där många delbranscher har upplevt en svag utveckling under det senaste året, vänder läget uppåt och nolltillväxt prognostiseras för 2024.

  • Under 2024 är det fortsatt handel med brett sortiment, där många lågprisalternativ finns, som är dragloket för sällanköpsvaruhandelns utveckling. Konsumenternas tydliga lågprisfokus har alltså inte upphört. Sällanköpsvaruhandeln har det dock fortsatt tufft, men under 2025 väntas en positiv tillväxt för samtliga delbranscher, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

De positiva vindar som nu så sakteliga börjar blåsa avspeglar sig i prognoserna för Sveriges ekonomi. Prognosen för BNP behålls på 0,9 procent för 2024, medan en upprevidering från 1,0 till 1,2 procent sker för hushållens konsumtion. Med räntesänkningar att vänta gynnas därtill hushållens konsumtionsutrymme ytterligare. Uppgången för Sveriges ekonomi påbörjas under året och fortsätter in i 2025 med en stark prognostiserad ekonomisk tillväxt att vänta.

 

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi (fasta priser) och i detaljhandeln (löpande priser), föregående prognos inom parentes

Utfall 2023 Prognos 2024* Prognos 2025*
BNP, fasta priser -0,2 0,9 (0,9) 2,3 (2,4)
Hushållens konsumtion, fasta priser -2,6 1,2 (1,0) 3,5 (3,7)
Total detaljhandel, löpande priser 3,5 1,5 (1,0) 3,5 (4,0)
Dagligvaruhandel, exklusive Systembolaget, löpande priser 7,3 3,0 (2,5) 2,5 (3,0)
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser 0,6 0,0 (-0,5) 4,0 (4,5)

 

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

William Lindquist, analytiker, 073-835 01 02, william.lindquist@hui.se

Emma Hernell, VD, emma.hernell@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages även via: https://hui.se/rapporter/detaljhandelns-konjunkturrapport/

Pressbilder finns på https://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Detaljhandelns konjunkturrapport är ankaret för beslut inom konsumtionslandskapet. Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer