HUI

2023 förväntas bli ett dystert år för hushållen och handeln. Året präglas av pessimism och effekterna av krig, hög inflation och oro består. Stigande levnadsomkostnader urholkar hushållens köpkraft och handlarna pressas av breda kostnadsökningar och köpsvaga konsumenter. Detaljhandelsförsäljningen mätt i fasta priser prognostiseras minska med 4,5 procent under året.

  • Prognoserna för detaljhandeln pekar mot fortsatt tillväxt i löpande priser, men hushållens urholkade köpkraft påverkar utfallet och utvecklingen under året väntas vara helt prisdriven. Handlarna pressas dels av köpsvaga konsumenter som dragit åt svångremmen och anpassat sin ekonomi efter den tuffa situationen, dels av breda kostnadsökningar som gör det dyrare att driva butik. Det blåser kalla vindar i ekonomin och 2023 förväntas bli ett utmanande år för detaljhandeln, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Den nedåtgående konjunkturen sätter sina spår på arbetsmarknaden. Varselsiffrorna var ovanligt höga i januari och det finns en överhängande risk för att dystrare tider är att vänta under de kommande månaderna. Detta kommer att slå hårt mot redan pressade konsumenter och handlare.

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 4,4 procent under 2022. Under prognosperioden spås en positiv försäljningsutveckling för detaljhandeln mätt i löpande priser. Prognosen för detaljhandeln 2023 revideras upp till 2,0 procent mätt i löpande priser och utvecklingen 2024 prognostiseras till 1,0 procent. Tillväxten förväntas även fortsatt drivas av prisökningar i dagligvaruhandeln. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln är däremot negativ i såväl fasta som löpande priser.

  • Rekordhög inflation, mångdubblade elpriser och högre boräntor har gjort det dyrt att leva. När konjunkturen nu viker nedåt och hushållen får mindre pengar kvar att röra sig med prioriterar konsumenterna bort viss typ av kapitalintensiv konsumtion. Samtidigt blir prisfrågan särskilt viktig. Att konsumenterna i högre utsträckning än tidigare sökte sig till lågprishandeln var tydligt under det föregående året, denna trend förväntas fortsätta även under 2023, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

Den ekonomiska aktiviteten minskar under 2023. Nedgången prognostiseras dock bli relativt kortvarig och nästa år väntas återigen positiva tillväxttal, om än relativt låga sett till den historiska tillväxttakten. Prognoserna för såväl BNP som hushållens konsumtion revideras ned till -1,6 procent respektive -2,5 procent för 2023. I takt med att konsumtionen och investeringsviljan avtar minskar den ekonomiska aktiviteten, vilket ligger till grund för den reviderade BNP-prognosen.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi och i detaljhandeln, föregående prognos inom parentes

  Utfall 2022 Prognos 2023* Prognos 2024*
BNP, fasta priser 2,6 -1,6 (-0,5) 1,7 (1,5)
Hushållens konsumtion, fasta priser 2,1 -2,5 (-1,3) 1,6 (1,6)
Total detaljhandel, löpande priser 4,4 2,0 (1,0) 1,0 (0,5)
Dagligvaruhandel, exklusive Systembolaget, löpande priser 9,0 7,0 (7,0) 2,0 (1,0)
Sällanköpsvaruhandel, löpande priser 1,5 -1,5 (-3,0) 0,0 (0,0)


För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:
William Lindquist
Analytiker
073-835 01 02
william.lindquist@hui.se

Emma Hernell
VD
emma.hernell@hui.se

Prenumerationsförfrågningar och frågor mottages här på HUI:s hemsida: https://hui.se/rapporter/detaljhandelns-konjunkturrapport/

Pressbilder finns på https://www.hui.se/om-oss/press/bildbank

Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

Konjunkturrapporten används bland annat av detaljhandelns aktörer, fastighetsmarknaden samt bank- och finansmarknaden. Anledningarna är många, bland annat att rapporten:

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unik data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.